• /assets/images/vinkje.png Meer dan 300.000 onderdelen
 • /assets/images/vinkje.png Vakkundig technisch support 
 • /assets/images/vinkje.png Veilig en makkelijk betalen

Algemeen

Algemene Voorwaarden

Identiteit en gegevens 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kavo Parts Holding B.V., met betrekking tot 123autoparts.nl, gevestigd te (7324 AP) Apeldoorn, aan de Tweelingenlaan 17. 123autoparts.nl is telefonisch te bereiken via 030-7604020. Het e-mailadres van 123autoparts.nl is info@123autoparts.nl. Eventuele klachten kunnen via dat e-mailadres of via voornoemd vestigingsadres kenbaar worden gemaakt. Het Kvk-nummer van 123autoparts.nl is 70811989. Het BTW-nummer van 123 autoparts.nl is NL858469467B01.

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 123autoparts.nl en op alle overeenkomsten die 123autoparts.nl sluit met de klant, inclusief overeenkomsten op afstand. Dit geldt zowel voor zakelijke klanten als voor particuliere klanten (consumenten). De klant van 123autoparts.nl wordt hierna aangeduid als ‘de klant’. 
 2. 123autoparts.nl stelt deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de klant ter hand. Indien de overeenkomst met 123autoparts.nl langs elektronisch weg tot stand komt dan stelt 123autoparts.nl haar algemene voorwaarden op een zodanige wijze aan de klant ter beschikking dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Van de algemene voorwaarden van 123autoparts.nl kan tevens kennis worden genomen via de website van 123autoparts.nl, www.123autoparts.nl. Op verzoek van de klant zal 123autoparts.nl haar algemene voorwaarden tevens langs elektronische weg of op andere wijze toezenden aan de klant. 
 3. Door een bestelling te plaatsen bij 123autoparts.nl erkent de klant bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn. 
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door 123autoparts.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden 123autoparts.nl slechts als deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn vastgelegd. 

Artikel 2 Aanbiedingen 

 1. Elke aanbod van 123autoparts.nl, in welke vorm dan ook, wordt geheel vrijblijvend gedaan en bindt haar niet, tenzij door 123autoparts.nl in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Mits de klant het aanbod van 123autoparts.nl in dat geval niet tijdig aanvaardt dan vervalt het aanbod van 123autoparts.nl direct en automatisch na het verstrijken van de betreffende termijn. 
 2. Mondelingen toezeggingen verbinden 123autoparts.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door 123autoparts.nl aan de klant zijn bevestigd. 
 3. Elk aanbod van 123autoparts.nl bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als 123autoparts.nl gebruik maakt van afbeeldingen dan streeft zij er naar om daarmee een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten te geven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 123autoparts.nl niet. 
 4. Een samengesteld aanbod verplicht 123autoparts.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 5. Een aanbod van 123autoparts.nl geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 
 6. Indien een klant het aanbod van 123autoparts.nl heeft aanvaard – door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen - dan voorziet 123autoparts.nl de klant van een orderbevestiging. Als een consument een aanbod van 123autoparts.nl langs elektronische weg heeft aanvaard dan bevestigt 123autoparts.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 3 Prijzen 

 1. De door 123autoparts.nl op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 2. De door 123autoparts.nl op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, transportkosten, bezorgkosten en statiegeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De kosten voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling van de klant worden dus bij de prijs van de bestelling opgeteld en zijn verschuldigd door de klant. Deze kosten zijn verschillend per land waar door 123autoparts.nl wordt geleverd. Deze kosten worden door 123autoparts.nl vermeld in het bestelproces. Indien deze kosten achteraf hoger blijken te zijn dan is de klant ook de verhoging verschuldigd aan 123autoparts.nl en is 123autoparts.nl gerechtigd om de verhoging bij de klant in rekening te brengen. 
 3. De door 123autoparts.nl genoemde prijzen luiden in Euro’s. 
 4. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. 
 5. Alle door 123autoparts.nl genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 
 6. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is 123autoparts.nl niet aansprakelijk. 

Artikel 4 Levertijd 

 1. De levertijd wordt door 123autoparts.nl zo nauwkeurig als mogelijk ingeschat, doch kan enkel worden beschouwd als een schatting en nimmer als een fatale termijn. 
 2. In het geval van koop op afstand stemt de klant er mee in dat de levering door 123autoparts.nl binnen dertig dagen na plaatsing zal geschieden. 123autoparts.nl streeft er naar om zo spoedig als mogelijk te leveren. 
 3. Indien 123autoparts.nl de door de klant bestelde zaak of zaken niet op voorraad heeft is 123autoparts.nl gerechtigd om pas te leveren wanneer de betreffende zaak of zaken weer voorradig is / zijn. In dat geval zal 123autoparts.nl de klant informeren. 
 4. Indien de door de klant bestelde zaak of zaken helemaal niet meer leverbaar is of zijn dan heeft 123autoparts.nl het recht om een andere zaak / zaken van gelijke kwaliteit en prijs aan de klant te leveren. In dat geval zal 123autoparts.nl de klant informeren. 
 5. 123autoparts.nl is gerechtigd om zich op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst (op afstand) met de klant. Indien 123autoparts.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is 123autoparts.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 6. De klant heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de door 123autoparts.nl geschatte levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van 123autoparts.nl. 

Artikel 5 Levering 

 1. 123autoparts.nl levert bij haar bestelde zaken en toebehoren (hierna steeds samen: ‘de zaken’) bij de klant in Nederland, bij bestellingen tot 70€ worden verzendkosten gerekend. 
 2. Indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen dan af magazijn dan staat het 123autoparts.nl vrij om de wijze van vervoer van de zaken en de transportmiddelen voor vervoer naar de klant te bepalen. Het staat 123autoparts.nl dan ook vrij om een derde partij in te schakelen voor het vervoer van de zaken en de levering aan de klant. 
 3. Indien bij transport voor risico van 123autoparts.nl beschadigingen en / of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, door de klant niet direct op de daarbij retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend, is 123autoparts.nl daarvoor niet aansprakelijk. 
 4. De klant is verplicht om de zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld of worden geleverd. 
 5. Vanaf het moment van levering is de zaak voor rekening en risico van de klant. 
 6. Indien de klant afname van de zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor levering, dan zullen de zaken door 123autoparts.nl worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. In dat geval is de klant de daardoor ontstane transportkosten, opslagkosten en eventuele andere kosten direct aan 123autoparts.nl verschuldigd. 
 7. Door 123autoparts.nl aan een zakelijke klant geleverde onderdelen, waarvan achteraf blijkt dat ze niet nodig zijn, kunnen door de zakelijke klant tot uiterlijk 10 dagen na levering aan 
 8. 123autoparts.nl worden geretourneerd. 123autoparts.nl brengt de zakelijke klant daarvoor een vergoeding in rekening van 20% van het aankoopbedrag, met een minimum van € 25,-- . Speciaal voor de zakelijke klant gedemonteerde onderdelen kunnen niet worden geretourneerd. 

Artikel 6 Keuring en reclame 

 1. Elke klant van 123autoparts.nl is verplicht om de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, hoeveelheid en gebreken. 
 2. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren. 
 3. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door een zakelijke klant binnen uiterlijk 8 werkdagen na levering schriftelijk aan 123autoparts.nl te worden gemeld. 
 4. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen door een zakelijke klant binnen uiterlijk 8 werkdagen na ontdekking, dan wel binnen uiterlijk 8 werkdagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan 123autoparts.nl te worden gemeld. 
 5. Een particuliere klant (consument) dient zowel zichtbare als niet zichtbare gebreken of tekorten bij 123autoparts.nl te melden binnen een termijn van twee maanden na ontdekking van het gebrek. 
 6. Ter zake van gebreken of tekorten die pas na een jaar na levering (of daarna) worden ontdekt kan niet meer worden gereclameerd. 
 7. Indien de klant ter zake een gebrek of tekort niet heeft geklaagd binnen de in lid 3 (voor zakelijke klanten), lid 4 (voor zakelijke klanten), lid 5 (voor particuliere klanten) of lid 6 (voor alle klanten) genoemde termijn, dan komt aan de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de klant de door 123autoparts.nl gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen. 
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal 123autoparts.nl de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn ter keuze van de klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging van de zaak is de klant gehouden om de te vervangen zaak in de originele verpakking aan 123autoparts.nl te retourneren indien redelijkerwijs mogelijk. De kosten daarvan zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 9. De klant kan op een gebrek in de prestatie van 123autoparts.nl geen beroep doen indien hij de bij 123autoparts.nl afgenomen zaken heeft gemonteerd of verwerkt. 
 10. Ook indien de klant tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot volledige betaling van het factuurbedrag en tot afname van de bestelde zaken bestaan. Indien de klant een aanspraak kan doen gelden jegens 123autoparts.nl dan geeft dat de klant niet het recht om zijn betaling aan 123autoparts.nl op te schorten. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

 1. 123autoparts.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
 2. Behoudens opzet of grove schuld door 123autoparts.nl of een van haar leidinggevenden, is 123autoparts.nl enkel aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van 123autoparts.nl plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van 123autoparts.nl beperkt tot maximaal het door 123autoparts.nl aan de betreffende klant gefactureerde bedrag. 
 3. In geen geval is 123autoparts.nl aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en / of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemist rendement en immateriële schade. 123autoparts.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan handelen of nalaten van de klant of een door de klant ingeschakelde derde. 
 4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de klant jegens 123autoparts.nl heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en een dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de klant daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door 123autoparts.nl te zijn ontvangen.
 5. De klant vrijwaart 123autoparts.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) de schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van 123autoparts.nl of haar leidinggevenden. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 6 van deze algemene voorwaarden behoudt 123autoparts.nl zich de eigendom voor van alle aan de klant geleverde producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, waaronder tevens de eventueel verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom ter zake van vorderingen die 123autoparts.nl jegens de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in één of meer van zijn verplichtingen jegens 123autoparts.nl uit de overeenkomst of zodanige overeenkomsten tussen partijen gesloten. 
 2. Indien en zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het de klant niet toegestaan deze producten te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf. 
 3. De klant heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallen producten en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedelverzekering die risico’s dekt tegen o.a. brand, diefstal, ontploffing en waterschade. 
 4. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met 123autoparts.nl afgesloten overeenkomst, of indien 123autoparts.nl goede gronden heeft te vrezen dat de klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met 123autoparts.nl gesloten overeenkomst, is 123autoparts.nl te allen tijde bevoegd om de aan de klant geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) de klant surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de klant wordt / is aangevraagd of (III) de klant een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval 123autoparts.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 123autoparts.nl, of een door haar aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die producten die eigendom zijn van 123autoparts.nl zich bevinden en die producten terug te nemen. 
 5. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van de klant. 
 6. In het geval 123autoparts.nl haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is 123autoparts.nl te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de producten aan een derde te verkopen, en zal de klant door 123autoparts.nl worden gecrediteerd voor de door 
 7. 123autoparts.nl te bepalen waarde van de producten in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van 123autoparts.nl op vergoeding van de uit de tekortkoming van de klant voor 123autoparts.nl voortvloeiende schade. 

Artikel 9 Betaling 

 1. Indien de klant een mondelinge of schriftelijke bestelling plaatst bij 123autoparts.nl dan ontstaat daardoor een betalingsverplichting voor de klant. Dat geldt ook voor bestellingen die via internet bij 123autoparts.nl worden gedaan. 
 2. Betaling door de klant dient te geschieden binnen de tussen 123autoparts.nl en de klant overeengekomen betalingstermijn. Indien er geen andere betalingstermijn is overeengekomen dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. In het geval van niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim. 
 3. Als de consument niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, is de consument ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. 123autoparts.nl kan dan buitengerechtelijke incassokosten aan de consument in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 123autoparts.nl kan in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
 4. Betaald de klant niet tijdig dan zal 123autoparts.nl de klant via een sommatiebrief 14 dagen de tijd geven om alsnog te betalen. Blijft volledige betaling daarna nog steeds uit dan is de klant ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 
 5. 123autoparts.nl is gerechtigd om ontvangen betalingen eerst aan te wenden voor het voldoen van de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten, alvorens over te gaan tot het aanwenden van de betalingen voor betaling van de hoofdsom. 
 6. Als de klant met betrekking tot een deel van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan 123autoparts.nl verschuldigde direct opeisbaar. Dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen. 
 7. Indien naar oordeel van 123autoparts.nl daartoe redenen zijn dan is zij te allen tijde gerechtigd om te vorderen dat de klant (een gedeelte) vooruit betaalt of deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke daarvan heeft 123autoparts.nl het recht om de levering op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen dan reeds door 123autoparts.nl aan de klant is geleverd wordt dan terstond opeisbaar. In het geval van consumentenkoop zal 123autoparts.nl geen vooruitbetaling vragen van meer dan 50% van de koopprijs. 
 8. Hetgeen de klant aan 123autoparts.nl verschuldigd is wordt volledig en direct opeisbaar indien de klant (I) dreigt surséance van betaling te verkrijgen of dit verkrijgt, (II) dreigt failliet te gaan of failliet gaat of (III) dreigt toegelaten te worden tot de schuldsanering of daartoe wordt toegelaten. 
 9. Indien de klant niet tijdig betaalt dan is 123autoparts.nl gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties aan die klant op te schorten. De koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct en volledig opeisbaar. 
 10. Een zakelijke klant is niet gerechtigd om enig bedrag te verrekenen met hetgeen aan 123autoparts.nl dient te worden betaald en / of zich op opschorting te beroepen. 
 11. Statiegeld en verzendkosten dienen te allen tijde door de klant aan 123autoparts.nl te worden voldaan. 

Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom 

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle aan de klant geleverde zaken berusten uitsluitend bij 123autoparts.nl of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de klant niet toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van 123autoparts.nl of haar licentiegevers of toeleveranciers. 

Artikel 11 Privacy 

 1. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van 123autoparts.nl. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel- bezorg en betalingsgegevens. 
 2. 123autoparts.nl voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 123autoparts.nl zal zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Artikel 12 Garantie 

De door 123autoparts.nl geleverde zaken dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. 123autoparts.nl verstrekt geen verdergaande garantie. 

Artikel 13 Geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen 123autoparts.nl en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door 
 4. 123autoparts.nl gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van producten en / of diensten en facturen van 123autoparts.nl worden uitsluitend ter berechtiging voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 
 5. Indien de klant een consument is dan geldt naast de voornoemde artikelen ook de onderstaande bepaling genummerd artikel 14. De onderstaande bepaling (artikel 14) geldt uitdrukkelijk niet voor een zakelijke klant. 

Artikel 14 Herroepingsrecht bij koop op afstand 

 1. Bij de koop van een product op afstand heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Na het verstrijken van de bedenktijd verliest de consument zijn herroepingsrecht. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 3. Indien de consument het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil houden, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering. 123autoparts.nl heeft dan recht op een vergoeding indien de consument het product gebruikt retourneert. 
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht , dan meldt hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan 123autoparts.nl. Het modelformulier voor herroeping door een consument is opgenomen onder deze algemene voorwaarden. 
 5. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 van dit artikel bedoelde melding, zendt de consument het product terug aan 123autoparts.nl. 
 6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door 123autoparts.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 8. De consument ontvangt het totaalbedrag (inclusief transportkosten) dat hij/zij aan 123autoparts.nl heeft betaald binnen 14 dagen na dag van ontbinding retour. 
 9. Terugbetaling gaat via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de transactie heeft gedaan. 
 10. Indien de consument een bedrag heeft betaald aan 123autoparts.nl en 123autoparts.nl dit bedrag heeft ontvangen dan zal 123autoparts.nl dit bedrag terugbetalen aan de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld aan 123autoparts.nl. 123autoparts.nl is gerechtigd om voornoemd bedrag pas terug te betalen aan de consument tot 123autoparts.nl het product retour heeft ontvangen of als de consument kan aantonen dat hij/zij het product heeft retour gestuurd. 
 11. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn door 123autoparts.nl uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Met betrekking tot dergelijke producten (maatwerk) komt de consument dus geen herroepingsrecht toe. 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan:
[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

- [Naam consumenten(en)] - [Adres consument(en)] 

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies vergroten wij het winkelgemak bij 123autoparts.nl. Zo voorkomen we met cookies dat je elke keer dezelfde informatie in moet voeren. Ook voorkomen wij dat je bij een bezoek aan onze winkel veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt. Bovendien kunnen we je dankzij cookies persoonlijke aanbiedingen tonen die voor jouw voertuig relevant zijn.

Het verwijderen van cookies

Cookies kun je alleen zelf verwijderen omdat deze op jouw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van je browser vind je onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

 

10% KORTINGSBON VOOR JE EERSTE BESTELLING

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een kortingscode van 10% korting op je eerste bestelling. Daarnaast blijf je op de hoogte van onze acties en exclusieve kortingen.
 

 

123autoparts info@123autoparts.nl 123Autoparts
NL WENUM WIESEL Gelderland 7354 ZX Antwoordnummer 73454
030 7 60 40 20

Klanten geven ons een 9 uit 10
(6398 reviews)

© 2024

123autoparts.nl ® Alle rechten voorbehouden

naar boven
ACCEPTEREN

Door de site te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie